AOP4Water – Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií

Výzkumný projekt zaměřený na recyklaci odpadních vod pro papírenský a textilní průmysl.

Projekt AOP4Water je zaměřen na využití ozonu v kombinaci s dalšími pokrokovými oxidačními procesy (peroxid vodíku, UV záření a ultrazvuk) a následným biologickým čištěním pro čištění průmyslových a komunálních odpadních vod s cílem umožnit recyklaci takto vyčištěných vod v papírenském a textilním průmyslu. Recyklací vody se významně přispěje ke snížení provozních nákladů. Další nespornou výhodou je i snížená produkce kalů a potenciálně nebezpečných a toxických látek. Toto jsou předpoklady k širšímu uplatnění navrhované technologie v řadě průmyslových výrob a ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen textilních a papírenských podniků na trhu.

V projektovém konsorciu jsou zastoupeni partneři z Německa (Papiertechnische Stiftung), Belgie (CELABOR), Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije, Univerzita v Ljubljani a Institut za Vode Republike Slovenije) a České republiky (CREA Hydro&Energy, o.s. a AQUA PROCON s.r.o.). Projekt se realizuje v rámci programu ERA-NET/CORNET. CORNET je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z třinácti evropských zemí/regionů v rámci programu ERA-NET. Účast českého partnera na výzkumných aktivitách bude podporována z programu Spolupráce-Klastry Ministerstva průmyslu a obchodu.

Řešení projektu: leden 2011 až červen 2013.

Struktura projektu

AOP4Water_schema.png

Pracovní balíky

Pracovní balík WP1: Koordinace projektu

Koordinace celého projektu a projektového konsorcia.

Pracovní balík WP2: Průzkum průmyslových podniků

V rámci řešení tohoto pracovního balíku byly vyvinuty postupy pro hodnocení potenciálu pro opětovné využití vody za účelem získání poznatků o používání vody v jednotlivých podnicích cílových průmyslových odvětví a za účelem provedení analýzy materiálových toků (water flow mass balance analysis). Tyto postupy byly uplatněny ve vybraných podnicích a bylo vyhodnoceno použití vody z hlediska množství a kvality pro dané podniky.

V rámci řešení projektu byly dále zmapovány požadavky na kvalitu vody využívané ve výrobních procesech papírenského, textilního a potravinářského průmyslu. Byly vyhodnoceny jednotlivé průmyslové podniky cílových odvětví z hlediska použitých čistírenských technologií, stupně využívání procesních vod a uzavření koloběhu vody ve výrobních procesech a byla identifikována hlavní místa spotřeby vody.

Pracovní balík WP3: Zkoušky pokrokových oxidačních procesů (AOP)

Cílem tohoto pracovního balíku bylo vypracování návrhu kombinací pokrokových oxidačních procesů (ozon, peroxid vodíku, UV záření a ultrazvuku) pro cílová průmyslová odvětví s ohledem na efektivitu čištění (usnadnění biologické rozložitelnosti v následném stupni čištění). Byly stanoveny náklady a porovnány další požadované vstupy nezbytné pro testované kombinace AOP technologií.

V rámci řešení byl připraven přehled dosavadních praktických znalostí a zkušeností, získaný v průběhu mnoha experimentálních měření, která byla na toto aktuální a perspektivní téma realizována. Rešerše se soustředí postupně na využití AOP technologií v jednotlivých cílových odvětvích (papírenský, textilní a potravinářský průmysl a komunální odpadní vody). V samostatném bloku je pozornost zaměřena na odstranění mikropolutantů z komunálních odpadních vod. Experimentální část má za cíl rozšíření a doplnění dosavadních poznatků o aplikaci AOP v cílových odvětvích. V rámci třetího pracovního balíku projektu AOP4WATER byla provedena praktická testování pokrokových oxidačních procesů založených na aplikaci ozonu na jednotlivé typy průmyslových odpadních vod v laboratorním a poloprovozním měřítku na odpadních vodách z papírenského a textilního průmyslu. Byla vyhodnocena optimální technologie pro dané odpadní vody z hlediska účinnosti na odstraňování znečištění a z hlediska provozních nákladů.

Pracovní balík WP4: Zkoušky biologické odbouratelnosti

Cílem je ověření vhodnosti a účinnosti předčištění pomocí AOP a jejich kombinací pro následné biologické čištění. Tento pracovní balík je řešen zahraničními partnery projektu.

Pracovní balík WP5: Matematické modelování

Cílem je využití pokročilých metod matematického modelování k pochopení kinetiky a stanovení vhodných kombinací čistírenských technologií.

Pracovní balík WP6: Dopady recyklace vody na procesní vodu a kvalitu produktu

V rámci řešení tohoto pracovního balíku bude testován vliv vyčištěných odpadních vod na kvalitu výsledných produktů a na kvalitu procesních vod. Tento pracovní balík je řešen zahraničními partnery projektu.

Pracovní balík WP7: Koncepty čištění odpadních vod

Cílem tohoto pracovního balíku je vytvoření komplexního nástroje pro podporu rozhodování usnadňující návrh a výběr optimální čistírenské linky na základě definovaných požadavků. V rámci řešení budou rovněž připraveny případové studie.

Pracovní balík WP8: Studie udržitelnosti

Cílem tohoto pracovního balíku je ověření parametrů nově vyvíjené technologie z hlediska společenské akceptovatelnosti opětovného využití vody, dopadu na životní prostředí, analýzy životního cyklu a rizikové analýzy pro komunální odpadní vody.

Pracovní balík WP9: Diseminace a využití výsledků

Cílem tohoto pracovního balíku je zajištění diseminace projektu.

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.