Skupinové projekty - problematika projektových prací v závěru harmonogramu stavebních prací

Naše firma AQUA PROCON s.r.o., se podílí na přípravě projektů od studií až po závěrečné vyhodnocení stavby. Mezi význačné projekty zpracovávané v poslední době patří mimo jiné skupinový projekt :

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Naše firma se podílela na přípravě projektu od října 2006 (po oznámení zadavatele veřejné obchodní soutěže) postupně při zpracování různých stupňů dokumentací, generelů odvodnění a autorského dozoru projektanta. Kolaudace jednotlivých podprojektů jsou naplánovány dle harmonogramu s dokončením v závěru roku 2009.
Strategické enviromentální cíle tohoto projektu v regionu Břeclavska v rámci působnosti provozní společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. jsou : 

 • Zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod od znečišťovatelů a čištěných na čistírnách odpadních vod tak, aby v cílovém roce dle harmonogramu Projektu byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami a aby kalová koncovka ČOV odpovídala Směrnici Rady č. 86/278/EEC o podpoře využívání čistírenských kalů.
 • Zajištění jakosti a množství pitné vody pro obyvatelstvo tak, aby v cílovém roce dle harmonogramu Projektu byly v řešeném území splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 80/788/EEC Pitná voda a Směrnice Rady č. 98/83/EEC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

Tento projekt je rozdělen do podprojektů :

 • Břeclav – ČOV a kanalizace
 • Mikulov – ČOV a kanalizace
 • Hustopeče – ČOV a kanalizace
 • Velké Pavlovice – ČOV a kanalizace
 • Valtice – ČOV a kanalizace
 • Podivín – ČOV a kanalizace
 • Kobylí – ČOV a kanalizace
 • Pohořelice – ČOV a kanalizace
 • Lednice – ČOV a kanalizace
 • Břeclavsko – zásobování pitnou vodou

Mezi hodnotící kritéria projektu je nutno zahrnout výstavbu a rekonstrukci kanalizačních řadů, výtlaků odpadních vod a odboček pro domovní přípojky v celkové délce cca 54,7 km, intenzifikace 8 ks a výstavba 1 ks čistírny odpadních vod, výstavba cca 13,3 km vodovodních řadů a rekonstrukce úpravny vody s výhledovou kapacitou 140 l/s.

Na přelomu roku 2008/2009, tedy 8 měsíců před koncem stavby, bylo z celkových investičních nákladů (cca 1,3 mld. Kč) prostavěno cca 60 %. Pro zdárné předání stavby investorovi a provozovateli je potřebné mimo jiné dokumenty připravit ke kolaudaci stavby: Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením provedených změn

Provozní řády čistíren odpadních vod
Provozní řády kanalizací
Provozní řád úpravny vody
Provozní řády vodovodních řadů
Kanalizační řády

Vypracování těchto dokumentů se řídí příslušnými předpisy a na každé stavbě se projektové společnosti potýkají s problémy jako je tlak stavebních firem na zkrácení lhůty na zpracování, nekompletnost podkladů (mimo jiné zaměření skutečného provedení staveb oprávněným geodetem, příručky použitých strojů a zařízení, atesty materiálů, revize elektro……a další).

Stavební firma vždy kalkuluje při tvorbě harmonogramu stavby s předpokladem, že stavební činnost je až do konce stavby. Ale současně počítá s předpokladem, že okamžitě na konci stavby proběhne proces kolaudace. Tento předpoklad je značně zavádějící. Vlastní průběh kolaudace má své lhůty a je potřebné dodat kolaudačním orgánům uvedené dokumentace včetně požadovaných dokumentů v čistopisech. Vlastní zpracování dokumentací trvá minimálně 2 měsíce (u skupinových déle). Nezbytným podkladem k řádnému vypracování čistopisu dokumentací je mimo jiné zaměření skutečného provedené hotové stavby - geodet potřebuje na zpracování cca 1 měsíc.

Doporučení získané na základě zpracování těchto typů rozsáhlých projektů: Dokumenty předložené ke kolaudaci slouží také k vyhodnocení stavby, jsou podkladem pro vypracování závěrečné zprávy a investor je využívá pro provozování díla. Proto je nutno těmto dokumentům věnovat zvýšenou pozornost, potřebný čas na zpracování a počítat se skutečností, že kvalitní práce stojí finanční prostředky.

Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti, ředitel Divize 03 - Kanalizace

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.