Výstavba ČOV Kravaře dokončena

V úterý 3. listopadu byla v Kravařích slavnostně ukončena výstavba veřejné splaškové kanalizace a objektu čistírny odpadních vod. Oficiálního zakončení přímo v objektu čistírny odpadních vod v Kravařích - Olšinkách, se zúčastnili zastupitelé města, v čele se starostou města Ing. Andreasem Hahnem, zástupci vedení města, odborů MěÚ a starostů Hlučínska. Přítomní byli i zástupci všech společností, které se na výstavbě podíleli a také řada dalších významných hostů, mezi nimi byly i zástupci partnerských měst Woźniky a Lublienec. Společným setkáním tak ukončili výstavbu nejvýznamnějšího a nejdůležitějšího projektu v dějinách města, které v letošním roce slaví 785. výročí svého vzniku.

20091103_ZER_052_M_450.jpg

Ing. Jan Skořepa, jednatel společnosti a generální ředitel Tchas spol. s r.o.; Ing. Josef Šebek, MBA, ředitel a jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o.; Rudolf Stuchlík, vedoucí odboru MH a IV; Ing. Jaroslav Valkovič, ředitel divize Vodohospodářských staveb CENTROPROJEKT a.s.; Ing. Andreas Hahn, starosta města Kravaře; Karel Zeiss, manažer projektu ČOV

„Město Kravaře se novým řešením odkanalizování splaškových vod začalo zabývat již v 90. letech, kdy bylo zpracováno několik studií, kde umístit novou čistírnu odpadních vod (ČOV) a jak vést městem novou kanalizaci. Původní projekt, určený pro ÚR, který vznikl v roce 2000 řešil odkanalizování a čištění odpadních vod v Kravařích a Štěpánkovicích, poté co obec Štěpánkovice od projektu ustoupila, přistoupilo město Kravaře v roce 2003 k přepracování projektu s cílem odstranění nevyhovujícího stavu nakládání s odpadními vodami a dosažení úrovně, která je požadována evropskými směrnicemi a národní legislativou,“ kdy zpracovatelem byla společnost AQUA PROCON s.r.o., Brno,“ sdělil starosta města Ing. Andreas Hahn. Pro Kravaře byla navržena nová samostatná splašková kanalizace včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky, které bude přivádět odpadní vody do nové čistírny odpadních vod. Čistička v Kravařích je mechanicko-biologická, kdy biologické procesy umožňují zejména odstranění organických látek, nerozpuštěných látek a dusíku. „Profinancovat investiční projekt tohoto rozsahu z vlastních zdrojů města bylo nad naše síly a možnosti. Potřebné finanční prostředky se městu podařilo zajistit prostřednictvím dotace z EU z Fondu soudržnosti,“ upřesnil Ing. Hahn. Rozhodnutím Komise evropských společenství ze dne 16. 12. 2005 o udělení pomoci z Fondu soudržnosti projektu „Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích“ byla městu Kravaře přidělena finanční pomoc ve výši 11 977 746 EUR, což představuje 80 % způsobilých nákladů projektu. Prostředky na dofinancování stavby byly zajištěny z vlastních zdrojů města prostřednictvím úvěru, který nám společně poskytly bankovní ústavy Česká spořitelna a.s. a Dexia Komunál kredit Bank AG. „Obdrželi jsme maximálně možnou dotaci ve výši 80 % z uznatelných nákladů. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou výše 14 970 000 EUR,“ pokračuje starosta města Andreas Hahn. Tento projekt tak získal nejvyšší procento dotace ze všech dotovaných projektů v roce 2005 v rámci celé České republiky. Zpracovatelem projektu pro územní řízení a žádosti o dotaci byla společnost AQUA PROCON s.r.o., Brno. V roce 2006 byla společnostmi AQUA PROCON s.r.o., Brno a HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA zpracována dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a správce stavby. Tyto společnosti zároveň vykonávaly na stavbě autorský dozor. Po jejím schválení SFŽP byla zveřejněna oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách. Výběrové řízení zajišťovala společnost RTS a.s. Brno. Na základě podaných nabídek a návrhu hodnotící komise, rozhodla Rada města Kravaře o uzavření smlouvy o dílo na služby správce stavby se společností CENTROPROJEKT a.s., Zlín a o přidělení zakázky na zhotovitele stavby, společnosti TCHAS, spol. s r.o., Ostrava. Na zajištění publicity projektu byla uzavřena smlouva s Agenturou API s.r.o., Ostrava, která průběžně po dobu trvání realizace projektu pravidelně informovala občany v tisku, na webových stránkách a pomocí bilbordů, o postupu prací a zajišťovala slavnostní zahájení a ukončení projektu. „Podepsáním všech smluv o dílo začala další fáze výstavby a to skutečná realizace stavby kanalizace a ČOV. Dne 19. července 2007 byla stavba slavnostně zahájena a následně realizována dle stanoveného harmonogramu, kdy k 31. 10. 2009 byla realizace stavby ukončena,“ dodává na závěr starosta. Vlastní novostavba kanalizace je uložena do všech komunikací ve městě, celkem bylo uloženo 26 730 m gravitačních stok, 1552,45 m výtlačných stok, 13 010 m přípojek DN 150 a bylo postaveno 6 čerpacích stanic. Dále bylo v rámci projektu provedeno přeložení 654 m dešťové kanalizace. Samotný objekt čistírny je postaven za městem ve východní oblasti zvané Olšinky.

Technická specifikace

Čistička odpadních vod je navržena na připojení 7 500 EO s průměrným denním přítokem Q24 = 1 350 m3/den při koncentraci znečištění 333,3 mg/l. Technologická linka ČOV je sestavena ze sdruženého objektu čerpací jímky a retenční nádrže k zachycení případných dešťových vod. Natékající splašky jdou nejprve z čerpací jímky do mechanického předčištění, kde se zbaví shrabků, písků a dalších různých nečistot. Takto předčištěné splašky natékají gravitačně do jedné ze dvou biologických jednotek, což jsou kruhové železobetonové nádrže o průměru 19,2 m a hloubce 5,9 m, zapuštěné pod úroveň terénu. V těchto nádržích dochází k tzv. aktivaci kalu za účinného promíchávání a provzdušňování natékaných splašků. Vše je řízeno pomocí kyslíkových sond ve spojení s počítačem. Součástí aktivačního čistícího procesu je i takzvané biologické odbourávání čpavkového dusíku, tzn. že je z vody odstraněna valná část dusíku ve formě N2 nebo NOx. Taktéž v těchto nádržích dochází k odbourávání fosforu za použití železitých nebo hlinitých solí, které se do nádrží automaticky dávkují. Přebytečný kal se pak čerpá čerpadly do kalojemu, kde se postupně gravitačně zahušťuje. Po patřičném zahuštění je čerpán na odstředivku a po odvodnění je vynášen šnekovým dopravníkem do kontejnerů. Pro zahájení zkušebního provozu bylo zapotřebí napojení na ČOV cca 1000 – 1200 EO. V současné době je napojeno cca 3 700 obyvatel města.

Článek byl převzat z novin města Kravaře "Besedník, listopad 2009" www.kravare.cz, www.cisticka.kravare.cz

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.