Velké projekty v oblasti životního prostředí a vodohospodářské infrastruktury

Čeká republika se v rámci přístupových smluv k Evropské unii zavázala ke splnění podmínek v různých oblastech. Jednou z velmi sledovaných oblastí je oblast životního prostředí a vodohospodářské infrastruktury.

Pokud stát a vlastníci infrastruktury chtějí splnit zatím deklarované datum 2010 a dobudovat v aglomeracích vodohospodářskou infrastrukturu, tak mají před sebou velmi intenzivní období. Česká republika spolu s Evropskou unií připravuje postupně směrnice o poskytování finančních prostředků na přípravu a realizaci opatření zlepšujících oblast životního prostředí a vodohospodářské infrastruktury.

Naše firma, firma AQUA PROCON s.r.o., se podílí na přípravě projektů od studií až po závěrečné vyhodnocení stavby. Mezi význačné projekty zpracovávané v posledních letech patří mimo jiné :

 • Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa
 • Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

Jedná se o skupinové projekty ( sestávající ve svém členění z několika podprojektů) řešící opatření ve vyjmenovaných aglomeracích krajů Jihomoravského, Olomouckého a Vysočina. Projekty jsou rozsáhlé s poměrně složitou problematiou odkanalizování a čištění odpadních vod v intencích platných zákonů a směrnic.

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II etapa

 • Boskovice Hrádkov, Vratíkov, Benešov, Okrouhlá, Valchov, Velenov – ČOV a kanalizace
 • Vladislav – ČOV a kanalizace
 • Jemnice – kanalizace
 • Moravský Krumlov – ČOV a kanalizace
 • Nové Město na Moravě – kanalizace
 • Maršovice, Pohledec – kanalizace
 • Nová Ves – kanalizace
 • Velké Meziříčí – ČOV a kanalizace
 • Mostiště – kanalizace
 • Oslavice – kanalizace
 • Telč – kanalizace

Podprojekty zahrnují vybudování a rekonstrukci kanalizačních sítí, včetně výtlaků odpadních vod a odboček pro kanalizační přípojky v celkové délce cca 73 600 m, vybudování a rekonstrukci 32 ks čerpacích stanic odpadních vod, intenzifikaci 3 ks čistíren odpadních vod a vybudování 1 ks nové čistírny odpadních vod. Součástí je oprava komunikací po překopech kanalizací v rozsahu nezbytném dle platných směrnic.

Investiční náklady stavebních a technologických prací jsou v této fázi přípravy cca 1,135 mld. Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II.fáze

 • Město Hanušovice – doplnění kanalizace
 • Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace
 • Město Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace
 • Město Mohelnice – intenzifikace ČOV
 • Město Mohelnice – rekonstrukce a doplnění kanalizace
 • Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace

Podprojekty zahrnují vybudování a rekonstrukci kanalizačních sítí, včetně výtlaků odpadních vod a odboček pro kanalizační přípojky v celkové délce cca 70 650 m, vybudování a rekonstrukci 19 ks čerpacích stanic odpadních vod a intenzifikaci 1 ks čistírny odpadních vod. Součástí je oprava komunikací po překopech kanalizací v rozsahu nezbytném dle platných směrnic.

Dne 5.12.2008 byl investorům zaslán Státním fondem životního prostředí tzv. "akceptační dopis", což pro investory znamená: "Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí". Tímto dopisem byla završena velmi důležitá etapa přípravy projektů. Investoři splnili podmínky vyhlášené 3. výzvy operačního programu infrastruktura - "velké projekty". Je tedy možné pokračovat v přípravě, kde následující etapou bude podepsání smlouvy o podpoře se SFŽP, výběr zhotovitele stavby, vlastní realizace stavby, kolaudace a závěrečná zpráva. K investorské přípravě patří také modelování vlastního financování stavby, které bude kombinací podpory EU, podpory ČR, vlastních prostředků, případně půjčky.

Investiční náklady stavebních a technologických prací jsou v této fázi přípravy cca 1,313 mld. Kč


Přejeme projektům úspěšné další kroky vedoucí ke splnění finančního a časového harmonogramu na jehož konci bude Závěrečná zpráva prokazující konečné přidělení podpory.

Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti, ředitel Divize 03 - Kanalizace

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.