Digitalizace

Budoucnost firem, průmyslu i stavebnictví spočívá v digitalizaci. V AQUA PROCON jdeme tomuto trendu naproti již od roku 2015.

Moderní a inovativní přístup s využitím nejnovějších technologií je základem všech našich činností.

Jsme společnost 4.0

Digitalizace a transformace stavebnictví a vodního hospodářství již není daleká budoucnost, ale reálná současnost. I proto v AQUA PROCON směřujeme k zásadní digitalizaci procesů přípravy, projektování a realizace staveb v souladu se strategiemi „Stavebnictví 4.0“ a „Vodní hospodářství 4.0“.

Opíráme se o tým zkušených projektantů a specialistů, který se neustále rozvíjí a vzdělává. Díky tomu našim klientům a investorům poskytujeme komplexní a kvalitní služby a efektivně dosahujeme jejich cílů.

Volíme nadčasová řešení

V každém kroku naší práce aplikujeme moderní nástroje a postupy. Využíváme především klíčovou koncepci BIM (Building Information Modeling) v prostředí CDE (Common Data Environment) pro efektivní a přehledné sdílení, vyhodnocování a předávání dat a informací – a to jak ve fázi projektové přípravy staveb, tak i během jejich výstavby a provozu.

Využíváme moderní technologie

BIM (Building Information Modeling)

Arrow

Pro plánování staveb a technologií aplikujeme moderní koncepci BIM, pomocí které vytváříme digitální informační modely stavby. Využíváme software od různých poskytovatelů v nativních i otevřených datových formátech v souladu s iniciativou Open BIM.

Našim klientům poskytujeme služby a výstupy plně odpovídající všem jejich BIM požadavkům, ale také konzultační služby a školení pro seznámení se systémem BIM a jeho postupnou implementaci.

CDE (Common Data Environment)

Arrow

Jakýkoliv projekt, navíc připravovaný v systému BIM, generuje obrovské množství dat a vyžaduje jejich sdílení a efektivní a bezpečnou správu – jak ve fázi projektové přípravy, tak i při výstavbě, provozu či v rámci plánování modernizace, rekonstrukce nebo likvidace stavby.

Za tímto účelem využíváme CDE (společné datové prostředí), jednotný zdroj informací dostupný pro všechny zúčastněné strany. CDE obsahuje mimo jiné i integrovaný 3D/BIM prohlížeč informačních modelů v nativních i otevřených formátech a také možnost zobrazení BIM modelu pomocí smíšené reality.

Podpora standardních software nástrojů

Arrow

Většina námi používaných BIM projektového software pochází ze zahraničí a vyžaduje doplnění chybějících funkcionalit a výstupů, které jsou pro české a slovenské prostředí nutné. Díky našim znalostem a zkušenostem jsme schopni vytvářet řadu užitečných nástrojů, které v tomto směru usnadňují a zefektivňují práci.

Mezi nadstavbové aplikace a funkcionality patří především BIM knihovny prvků, vzorových příčných řezů uložení potrubí, silnic a komunikací s prvky odvodnění apod. podporující projektování vodovodů, kanalizací, silnic a komunikací dle českých či slovenských standardů a norem.

Specializovaný software a GIS aplikace

Arrow

Standardní projektové software nástroje doplňujeme také vývojem vlastních nadstavbových aplikací pro návrh, analýzu a vyhodnocování dat a informací, zpracování koncepčních a strategických dokumentů, generování plánů odvodnění, kanalizací a zásobování vodou atd.

Díky tomu poskytujeme efektivnější řešení, přehlednější výstupy a kvalitnější služby, než je možné při pouhém využití standardních software nástrojů a postupů.

Pořízení a zpracování dat (pozemní skenery, UAV)

Arrow

Pro sběr geodat využíváme pozemní skenery i letecké drony (bezpilotní letecké prostředky/UAV), které jsou určeny pro profesionální mapovací práce a sběr dat vč. čidel a kamer (RGB, termo, multispektrální).

Jsme schopni získat ortofotomozaiky velké přesnosti, termo a multispektrální snímky, digitální 3D modely terénu a povrchu i 3D modely objektů, staveb a technologií. Náš tým tvoří zkušení, certifikovaní piloti, BIM specialisté i specialisté na následné zpracování získaných dat.

Matematické modelování

Arrow

Naši specialisté zajišťují matematické modelování stokových sítí a městského odvodnění, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a systémů zásobování vodou, decentralizovaného nakládání se srážkovými vodami, extrémních průtoků ve vodních tocích a intravilánech měst, ale také stavebních konstrukcí, statického posouzení apod.

Matematické modelování využíváme pro vytváření BIM modelů a digitálních dvojčat.

Rozšířená realita (Augmented Reality)

Arrow

Pro projektovou přípravu, stavbu a správu budov a inženýrských sítí používáme technologii rozšířené reality, kterou je možné využívat pro doplnění reálného obrazu světa o digitálně vytvořené objekty, BIM modely a informace.

Digitální dvojče

Arrow

Skrze virtuální modely reálných staveb jsme schopni odhalit různé chyby a nesrovnalosti již v průběhu procesu návrhu a projektové přípravy, tedy před jejich uvedením do provozu. Technologii digitálního dvojčete lze využít i pro simulace hypotetických událostí a návrhu jejich reálných opatření.

Při tvorbě modelů se zaměřujeme na optimalizaci návrhu kapacit, spotřebu energií, investičních a provozních nákladů apod.