Čištění odpadních vod

Před návratem do přírody je nutné odpadní vodu vyčistit v souladu s platnou českou i evropskou legislativou, aby nedocházelo ke zhoršování kvality povrchových i podzemních vod a životního prostředí. Čištění odpadních vod velmi úzce souvisí také s jejím odváděním a způsobem hospodaření se srážkovými vodami. Zásadní pro celý efekt čištění odpadních vod je také zavádění dalších stupňů čištění, kalové hospodářství, způsob zpracování a využití odvodněného kalu.

V AQUA PROCON si uvědomujeme také nové ambiciózní cíle a požadavky na čistírenství plynoucí z dokumentu Zelená dohoda pro Evropu, z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (EU Taxonomie) a také z novely Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, které bude nutné plnit v časových horizontech 2025 až 2040.

Na co se zaměřujeme?

Čištění městských a průmyslových odpadních vod patří mezi naše hlavní obory, kterým se věnujeme již více než 30 let. Proveditelná, udržitelná a ekonomická řešení navrhujeme vždy v souladu s moderními trendy a technologiemi. Klademe důraz na kvalitu vyčištěné vody s respektováním specifických požadavků dané lokality, provozní spolehlivost, optimalizaci investičních nákladů a na energetickou nenáročnost námi navržených řešení.

Máme zkušené mezioborové týmy potřebné pro projektování čistíren odpadních vod. Kromě návrhu nových staveb se zaměřujeme také na rekonstrukce, intenzifikace a rozšiřování stávajících nevyhovujících čistíren, dílčích objektů, technologií nebo řídících systémů s využitím matematických modelů, systému BIM, smíšené a rozšířené reality.

Čím se zabýváme

  • Čistírny odpadních vod
  • Čištění průmyslových odpadních vod
  • Kalové a plynové hospodářství
  • Sušení a termické zpracování kalu
  • Energetické využití kalů, bioplyn
  • Recyklace a znovuvyužití srážkových a vyčištěných odpadních vod
  • Strojní a technologická zařízení
  • Řídicí systémy

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.