Řešení pro průmysl a energetiku

Průmysl a energetika patří k základním pilířům celé společnosti. Musí řešit zvyšující se náklady na energie a zdroje, obnovu a modernizaci zastaralé a výstavbu nové vodohospodářské infrastruktury ve vazbě novou přísnější českou i evropskou legislativu o ochraně vodních toků a životního prostředí.

V AQUA PROCON si uvědomujeme zvyšující se nároky v průmyslu a energetice na vodohospodářskou infrastrukturu včetně recyklace užitkových, provozních i technologických vod. Proto se podílíme na rozvoji a obnově příslušné infrastruktury a spolupracujeme na projektové přípravě investičních projektů.

Na co se zaměřujeme?

Pro průmysl a energetiku se zaměřujeme na projektování budov, hal a vodohospodářské infrastruktury v systému BIM ve vazbě na požadavky platné legislativy. Řešíme zásobování vodou, úpravu a recyklaci užitkových, provozních i technologických vod, odvádění a hospodaření se srážkovými vodami, odvádění a čištění splaškových i průmyslových vod a komplexní vodní hospodářství.

V oblasti energetiky se v AQUA PROCON věnujeme například návrhům fotovoltaických systémů nebo výrobě bioplynu, energií a tepla v rámci čistíren odpadních vod a úpraven vody.

Čím se zabýváme

 • Infrastruktura průmyslových areálů
 • Zásobování pitnou, užitkovou a technologickou vodou
 • Nakládání se srážkovými vodami, retenční nádrže
 • Odkanalizování odpadních a dešťových vod
 • Čištění odpadních vod
 • Technologie úpravy chladicích a technologických vod
 • Recyklace procesních vod
 • Budovy a haly pro průmysl a energetiku
 • Komplexní analýza vodního hospodářství
 • Hodnocení spotřeby vody v podniku
 • Optimalizace výrobního postupu
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Výroba bioplynu, energií a tepla na ČOV a úpravnách vody

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.