Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu

Vzhledem k postupujícím změnám klimatu se problematika ochrany životního prostředí a krajiny dostává čím dál více do popředí veřejného zájmu.

Mezi nejlépe pozorovatelné změny lze zařadit více tropických dnů a veder, změny ve variabilitě srážek, častý výskyt sucha a obecně vyšší výskyt extrémů, které ohrožují zdraví a majetek obyvatel. Všechny tyto jevy mají společného jmenovatele, a tím je voda. Vodohospodářská řešení integrují protipovodňovou ochranu a zlepšení ekologické, vzhledové a pobytové hodnoty urbanizovaného území a krajiny včetně vodních toků.

Na co se zaměřujeme?

Zabýváme se hledáním a návrhem adaptačních a mitigačních opatření vůči negativním klimatickým vlivům se zaměřením zejména na výskyt extrémních srážek a průtoků v urbanizovaném území, ale také ve volné krajině. Zohledňujeme přitom technické, environmentální, ekologické i socio-ekonomické aspekty.

Používáme moderní metody získávání a vyhodnocování vstupních dat, specializované GIS aplikace, matematické modelování a také znalosti a zkušenosti našich specialistů. Přinášíme tak proveditelná, progresivní, ekonomická a udržitelná řešení.

Čím se zabýváme

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Vsakovací objekty
  • Znovuvyužití srážkových vod
  • Protipovodňová ochrana
  • Malé vodní nádrže
  • Retenční nádrže a suché poldry
  • Rybníky
  • Revitalizace vodních toků
  • Zelené střechy
  • Protierozní opatření

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.