LIFE2Water

Cílem projektu LIFE2Water bylo ověření a vyhodnocení perspektivních technologií na snížení vnosu mikrobiálního znečištění a znečištění vybranými průmyslovými látkami, pesticidy, léčivy a jejich metabolity do recipientu. Projekt a jeho výsledky byly následně představeny a propagovány mezi cílovými skupinami projektu.

AQUA PROCON figuroval jako koordinátor projektu.

Informace o projektu

Během řešení byly navrženy a zkonstruovány 3 pilotní jednotky:

  • Pilotní jednotka kombinující mikrosítovou filtraci s UV zářením a dávkováním peroxidu vodíku,
  • Pilotní jednotka sonolýzy ozonu,
  • Pilotní ultrafiltrační jednotka s koagulací a adsorpcí na aktivním uhlí.

Každá z nich byla po dobu jednoho roku osazena na ČOV v Brně-Modřicích v reálných provozních podmínkách. Byly sledovány vybrané provozní parametry a účinnost odstranění znečištění průmyslovými látkami, pesticidy, léčivy a mikrobiální znečištěním. Byly vyvinuty a ověřeny metody k rychlému a spolehlivému stanovení koncentrací znečištění chemickými látkami ve vzorcích odpadních vod. Pilotní jednotky byly vzájemně porovnány a byl vytvořen soubor postupů k výběru vhodné technologie pro terciární dočištění komunálních odpadních vod využitelný provozovateli a projektanty ČOV pro volbu vhodné technologie dočištění.

Projekt LIFE2Water (LIFE13 ENV/CZ/000475) byl podpořen z programu LIFE Evropské unie.

  • Lokalita: ČOV Brno-Modřice
  • Partner: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ALS Czech Republic, s.r.o.
  • Rozpočet projektu: 600 tis. €
  • Časový údaj: 2014-2017
  • Více info: http://www.life2water.cz/

Galerie reference