Náprava stavu kanalizační soustavy v aglomeraci Táborska

V rozsáhlém projektu byla řešena rekonstrukce a dostavba stokové sítě v aglomeraci Táborska - především v historických centrech měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Účelem projektu byla dále ochrana severovýchodní části města před přívalovými srážkami, a převedení části odpadních vod z povodí přetížené ČOV Klokoty na novější a kapacitnější Areálovou ČOV.

Společnost AQUA PROCON byla vedoucím sdružení, které zpracovalo aktualizaci dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Informace o projektu

Projekt byl členěn na 2 hlavní části. Předmětem té první byla výstavba 2 úseků ražené štoly DN 1600 o délce 963 m a úprava stávající štoly, do které byly nové úseky zaústěny. Na nových štolách byly vybudovány 4 spadiště s výškovým rozdílem 5 až 20 m. Štola zároveň slouží pro ochranu severovýchodní části města před přívalovými dešti a má také funkci trubní retence.

Ve druhé části projektu byla řešena náprava kanalizační soustavy v aglomeraci města Táborsko, která spočívala v rekonstrukci stávajících stavebně a hydraulicky nevyhovujících úseků jednotné kanalizace, dostavbě nových úseků jednotné kanalizace a napojení nových obyvatel. Stěžejní částí projektu bylo také převedení části odpadních vod z povodí přetížené ČOV Klokoty do povodí kapacitní Areálové ČOV.

  • Lokalita: Tábor
  • Investor: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • Investiční náklady: 812 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2007-2009

Galerie reference