Polygon recyklace vody

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci. Projekt prokázal vhodnost vybraných technologií pro recyklaci a provedl inovativní srovnání technologií při stejné vstupní vodě a srovnání účinnosti technologií pro odstranění polutantů pro různé aplikace recyklace vody – zavlažování zemědělské půdy a v krajině, využití pro rekreační účely, dotaci podzemních vod, nepřímé i přímé využití pitné vody a pro recyklaci vody v průmyslu. Technologická řešení jsou uplatnitelná v různých odvětvích a mají potenciál ekonomické úspory.

Informace o projektu

Pro recyklaci vody byly využity technologie membránové filtrace – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza, dále koagulace, flokulace, sedimentace, písková filtrace, sorpce a pokročilé oxidační procesy – UV záření a ozonizace. Technologie byly zapojeny buď samostatně, nebo v různých kombinacích mezi sebou z důvodu dosažení požadované účinnosti odstranění polutantů pro vybraný segment recyklace.

Hlavní výsledky projektu jsou:

  • Ověřená technologie recyklace vody za účelem závlahy
  • Ověřená technologie recyklace vody za účelem dotace podzemních vod
  • Ověřená technologie recyklace vody za účelem využití vody pro rekreační účely
  • Ověřená technologie recyklace vody za účelem nepřímého využití pitné vody

Projekt „Polygon recyklace vod“ (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020109) byl řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace výzva VII.

  • Lokalita: ČOV Brno-Modřice
  • Partner: ASIO TECH, spol. s r.o. (koordinátor projektu), Masarykova univerzita
  • Rozpočet projektu: 21 mil. Kč
  • Časový údaj: 2022

Galerie reference