Informace o zpracování osobních údajů pro koncové uživatele

Společnost AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 46964371, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597 (dále jen „AQUA PROCON“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména, s účinností ode dne 25. května 2018, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Níže vám jako našemu koncovému uživateli (dále jen „Koncový uživatel“) poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů.

V rámci obchodního vztahu mezi firmou AQUA PROCON a Koncovým uživatelem zpracovává firma AQUA PROCON následující osobní údaje Koncových uživatelů (popř. fyzických osob zastupujících Koncového uživatele, je-li Koncový uživatel právnickou osobou), a to zejména:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • funkce
  • místo podnikání
  • IČ, DIČ
  • číslo bankovního účtu
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • případně další údaje poskytnuté Koncovým uživatelem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

(dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, případně také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu firmy AQUA PROCON.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od posledního plnění ze smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

AQUA PROCON prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má AQUA PROCON zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje, poštovních doručovatelů při komunikaci s Koncovým uživatelem.

Za podmínek stanovených v GDPR má Koncový uživatel zejména právo požadovat od firmy AQUA PROCON přístup k Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.