Čistírenství a evropská legislativa

Čistírenství bude muset reagovat na požadavky plynoucí z dokumentu Zelená dohoda pro Evropu. To se týká zejména oblasti plnění závazku emisní neutrality snižováním spotřeby energií. Dále bude nutné připravovat opatření k plnění požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (EU Taxonomie) a v neposlední řadě také z novely Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Ta v časových horizontech 2025, 2030, 2035 a 2040 definuje nová pravidla na odlehčení přívalových vod a srážkový odtok z území, pravidla pro čištění městských odpadních vod pro města nad 1 000 obyvatel, zavádí požadavky na monitorování, integrované plány a limity na odtoku z čistíren odpadních vod nad kapacitu 10 000 EO pro dusík, fosfor a mikropolutanty, dále požadavky na zpracování energetických auditů k dosažení energetické neutrality a související snížení emisí skleníkových plynů.

Jedná se velmi ambiciózní plány zejména s ohledem na navržené lhůty pro jejich implementaci, které budou vyžadovat nemalé odborné i kapacitní nároky na jejich přípravu a vysoké investiční náklady na jejich realizaci. V AQUA PROCON jsme připraveni Vám odborně i kapacitně pomoci s řešením a přípravou projektů nutných pro splnění výše uvedených legislativních cílů a požadavků.

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.