Generel odvodnění města Rakovník

V roce 2022 jsme zpracovali Generel odvodnění města Rakovník. Posouzení celkové funkce odvodnění bylo provedeno na vytvořeném a zkalibrovaném simulačním modelu. Pro kalibraci simulačního modelu byla využita data z provedené účelové měrné kampaně na stokové síti.

Vytvořený simulační model představuje do značné míry virtuální kopii systému městského odvodnění města Rakovník a jako takový je vhodným nástrojem pro analýzy chování za stávajícího i výhledového (návrhového) stavu.

Informace o projektu

Pro analýzu a vyhodnocení stávajícího a výhledového stavu byla stoková síť zatížena návrhovou 2letou srážkou a posudkovou 10letou srážkou. Pro představu o vlivu extrémních přívalových dešťů na odvodnění města byla dále použita ještě návrhová 100letá srážka.

Vyhodnocení stávajícího stavu odvodnění města Rakovník bylo provedeno pro tři hlavní funkční parametry chování stokové sítě – posouzení hydraulické spolehlivosti stokové sítě, bilance balastních vod, a stanovení ředících poměrů na oddělovacích komorách. Stávající posuzovaná stoková síť má délku 80 km, na síti se nachází 14 odlehčovacích komor a 3 čerpací stanice.

Řešení výhledového stavu odvodnění města Rakovník vychází z platného územního plánu města a na výsledcích analýzy funkce městského odvodnění za stávajícího stavu. Opatření navržená a posouzená ve výhledovém scénáři byla následně prověřena z hlediska investičních nákladů na rekonstrukci. Při návrhu opatření a koncepce odvodnění ve výhledovém stavu byl kladen důraz na hospodaření s dešťovými vodami.

  • Lokalita: Rakovník
  • Investor: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
  • Časový údaj: 2022

Galerie reference