Pohořelice – dopravní a technická infrastruktura

Projekt navazuje na předchozí 2 etapy výstavby technické a dopravní infrastruktury pro rozsáhlou rozvojovou plochu ve městě Pohořelice na jižní Moravě. Projekt zahrnoval vybudování oddílné splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů NN, sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení a komunikací. Investiční záměr si vyžádal také přeložku nadzemního vedení vysokého napětí. Naše společnost jako generální projektant zajišťovala projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP a dokumentaci skutečného provedení.

V rámci projektu byla vybudována infrastruktura pro 95 rodinných domů.

Informace o projektu

V rozvojové ploše byla vybudována nová oddílná splašková kanalizace z PP potrubí DN 250 o délce 1 460 m vodovodní řady z PVC potrubí DN 90 o délce 1 665 m a rozvody středotlakého plynovodu PE DN 90 o délce 1 580 m. Dále byly vybudovány rozvody NN, telekomunikační infrastruktury a veřejného osvětlení. Veškeré sítě byly navrženy včetně domovních přípojek.

V lokalitě bylo navrženo individuální hospodaření s dešťovými vodami (HDV) na parcelách vlastníků jednotlivých nemovitostí bez napojení do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze střech jsou tak zasakovány nebo retenovány a využívány pro zálivku. Komunikace a chodníky jsou napojeny do dešťové kanalizace, na které byla navržena trubní retence s regulovaným odtokem. Trubní retence je řešena ve dvou úsecích položením dvou paralelních potrubí DN 800 vedle sebe. V místech, kde to podmínky umožňují jsou dešťové vody odvedeny na okolní terén. Tento způsob HDV zajistí dostatečnou kapacitu původního navazujícího dešťového sběrače DN 800.

Celkem bylo vybudováno 1 475 m dešťové kanalizace DN 300 až DN 800.

  • Lokalita: Pohořelice
  • Investor: SM-BUILDING s.r.o.
  • Investiční náklady: 95 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2015-2019

Galerie reference