Římov, shybka DN 1000 na přívodném řadu surové vody

Projekt řešil výstavbu jednoramenné vodovodní shybky pod řekou Malší na vodovodním přivaděči surové vody z vodní nádrže Římov do úpravny vody Plav, která je stěžejní úpravnou vody jihočeské vodárenské soustavy.

Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu shybky ve stupních DSP a DPS.

Informace o projektu

Navržená jednoramenná shybka z ocelového potrubí DN 1000 délky 86 m nahrazuje původní nadzemní přechod řeky Malše v obci Plav. Jako vstupní šachta slouží stávající nadzemní objekt situovaný na levém břehu řeky, ve kterém shybka navazuje na raženou štolu. Náročnost stavby zvyšoval také nepřístupný strmý a částečně nestabilní svah na levém břehu řeky. Pro zajištění stability svahu bylo navržena zárubní zeď tvořená vyztuženým stříkaným betonem a kotvená do skalního podloží pomocí pasivních zemních kotev.

Vzhledem k přístupnosti stavby pouze z pravého břehu byla její realizace členěna celkem do 4 etap.

  • Lokalita: obec Plav, Jihočeský kraj
  • Investor: Jihočeský vodárenský svaz
  • Investiční náklady: 49 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2023-2024

Galerie reference