Studie odpojení a převedení srážkových vod, Praha 12 - Komořany

Pro hlavní město Praha jsme zpracovali studii převedení vod z extrémních srážkových událostí v povodí městské části Praha 12 – Komořany. V roce 2020 a 2022 došlo vlivem silných srážkových událostí k zaplavení intravilánu extravilánovými vodami. Studie měla za cíl analyzovat stávající stav a navrhnout taková opatření, která by při extrémních srážkách předešla zaplavení ulic přívalovými povodněmi.

Při zpracování bylo využito kombinace 1D simulačního modelu pro výpočet proudění odpadní vody ve stokové síti a 2D modelu pro simulaci prouděni vody po terénu.

Informace o projektu

Pro analýzu stávajícího stavu a návrh opatření byly použity jak reálné silné srážkové události z let 2020 a 2022, které způsobily zaplavení intravilánu, tak návrhová 10letá, 20letá a 100letá srážka. Studie potvrdila riziko přívalových povodní z extravilánu při extrémních srážkách a navrhla opatření, která před nimi městskou část ochrání.

Jedná se o obnovení stávajících retenčních objektů, návrh nových retenčních objektů a zkapacitnění a implementace přehrážek v korytě Komořanského potoka. Tato opatření mají za cíl zachycení srážkových vod, zpomalení povrchového odtoku a snížení kulminačních průtoků tak, aby se voda mohla s využitím prvků odvodnění bezpečně dostat mimo zastavěné území.

Jelikož je návrh výše zmíněných opatření limitován prostorovými možnostmi území, může nastat situace, kdy nedojde k zachycení veškerého extravilánového nátoku a dojde k nátoku vody do intravilánu a proudění vody po povrchu. Pro tento případ byly navrženy tzv. dešťové koridory, kudy bude voda moci bezpečně protéct po povrchu skrze zastavěné území bez materiálních škod.

  • Lokalita: Praha 12 - Komořany
  • Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  • Časový údaj: 2022 - 2023

Galerie reference