Dešťové zdrže Třebíč

V projektu byla řešena rekonstrukce stávající stokové sítě a výstavba dešťové zdrže na stokové síti a na ČOV ve městě Třebíč. Účelem projektu bylo snížení přepadajícího znečištění ze stokové sítě do řeky Jihlavy a zlepšení odtokových poměrů v síti.

Naše společnost zpracovala kompletní projektovou přípravu od koncepčního generelu odvodnění celého města Třebíč přes DÚR, DSP až po dokumentaci pro provádění stavby.

Informace o projektu

Projekt byl členěn na 2 hlavní části. Předmětem první části byla výstavba dešťové zdrže na ČOV o objemu 1820 m3 a související úpravy na přítoku na ČOV včetně rekonstrukce odlehčovací komory.

Ve druhé části projektu byla řešena rekonstrukce a zkapacitnění stok A a D o dimenzích DN 800 a DN 1000 v celkové délce 471 m a výstavba nové dvouramenné shybky pod řekou Jihlavou. Aby byl snížen objem přepadlých odpadních vod do recipientu, byla navržena kompletní přestavba odlehčovacích komor OK1A a OK1D, a výstavba nové dešťové zdrže s retenčním objemem 1 690 m3. Návrhové parametry vycházely z námi zpracovaného generelu odvodnění města.

Součástí stavby je síť měrných bodů na stokové síti, které budou poskytovat provozovateli data v reálném čase o průtocích a kvalitě přepadlých odpadních vod z dešťové zdrže a odlehčovacích komor.

  • Lokalita: Třebíč
  • Investor: VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč
  • Investiční náklady: 136 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2019-2024

Galerie reference