Valtice – protipovodňová ochrana intravilánu

Projekt řeší komplexní protipovodňovou ochranu historického města Valtice (UNESCO). Přívalové povodně z extravilánů v minulosti několikrát zaplavily ulice Polní, 21. dubna, Dlážděnou a Pod Zámkem vodou a splaveninami.

Protipovodňová ochrana města Valtice je složena z několika dílčích projektů, pro které jsme v rámci projektové přípravy zpracovali projektové dokumentace ve stupni DÚR, některé části byly dopracovány do podrobnosti zadávací dokumentace. Projekt byl úzce koordinován s Generelem kanalizace Valtic, který naše firma také zpracovala v roce 2021.

Informace o projektu

Protipovodňová ochrana je řešena především několika suchými nádržemi (poldry), které mají zachytit a transformovat povodňové průtoky. Ochranu ulic Polní a 21. dubna zajišťuje celkem 5 suchých nádrží SN I až SN V o celkovém objemu 25 000 m3 a výškou hráze až 4,85 m. Pro ochranu ulice Dlážděná a Pod Zámkem je navržena nová dešťová kanalizace DN 600 v délce 273 m a úprava stávající suché nádrže SN VI v intravilánu města o objemu 559 m3. Dále bylo ve stupni studie navrženo rozšíření retenčního objemu na celkem 6 600 m3 u stávajících 2 suchých nádrží v blízkosti CHÂTEAU VALTICE.

Jelikož městem neprochází žádná vodoteč, ale pouze historická jednotná stoka z dob Lichtenštejnů o dimenzi až DN 2000, jsou odtoky z nádrží napojeny do jednotné kanalizace.

  • Lokalita: Valtice
  • Investor: Město Valtice
  • Časový údaj: Projektová příprava 2020 - 2022

Galerie reference